ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door Fisa NV, hierna ‘Vakantiesalon’ genoemd, die het jaarlijks Vakantiesalon organiseert en die verantwoordelijk is voor het beheer van de vakantiesalon.eu web site. Fisa is een naamloze vennootschap met zetel in België, te 1020 Brussel, Atomiumsquare, 1 PB 505.  BTW nummer: BE0545.799.697.  Nummer van het rechtspersonenregister: 0545.799.697. Algemeen telefoonnummer : +32 2 663 22 40.  Faxnummer : +32 2 660 47 13.  E-mail adres : info [at] vakantiesalon.be 

1. Algemeen

Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen (“algemene gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle internetinitiatieven van het Vakantiesalon.

Indien een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. De bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling die deze bepaling het best benadert.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, erkent u dat deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridische band wordt gecreëerd tussen u en het Vakantiesalon.

2. Wijzigingen

Het Vakantiesalon behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

3. De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Vakantiesalon en haar activiteiten.

Alhoewel het Vakantiesalon zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het Vakantiesalon niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het Vakantiesalon een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van het Vakantiesalon. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien.

Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Het Vakantiesalon kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

4. Virussen en misdrijven

Het Vakantisalon onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven op haar website.

5. Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. het Vakantiesalon heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat het Vakantiesalon instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen het Vakantiesalon en de exploitanten van deze websites.

6. Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Het Vakantiesalon kan, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie.

Behalve in het geval van opzet of bedrog, kan het Vakantiesalon in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele kansen, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als het Vakantieslaon verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met deze algemene gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het Vakantiesalon of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Vakantiesalon.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

8. Bescherming van de privacy

Het Vakantiesalon heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy. Zie verder voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

9. Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe

  1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
  2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Het Vakantiesalon, of derden;
  3. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  4. en de intellectuele rechten verbonden met de website niet in het gedrang te brengen.

Het Vakantiesalon behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt of niet naleeft.

10. Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken te Brussel zijn exclusief bevoegd om deze geschillen te beslechten.

Een gedrukte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 

***

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door Fisa NV (hierna genoemd “het Vakantiesalon”), met zetel in België, te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451. Het Vakantiesalon eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mailadres marketing [at] fisa.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.  Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten het Vakantiesalon.  Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun eigen databases aan te vullen, hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (met name door het verstrekken van een nieuw adres bijvoorbeeld na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:

  • Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of;
  • Hun klanten  bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening.

Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.